Charakteristika lesní správy Hanušovice

 

Vlastníkem lesa, pro nějž byl vypracován lesní hospodářský plán ( dále jen LHP) s platností od 1.1.2005 do 31.12.2014 je Česká republika. Správcem tohoto majetku jsou Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, lesní správa Hanušovice.

Přírodní lesní oblasti

Území LS Hanušovice se rozkládá v následujících přírodních lesních oblastech:

Název přírodní lesní oblasti (PLO) Číslo PLO Plocha porostní půdy dle LHP
Hrubý Jeseník 27 13 095,09
Předhoří Hrubého Jeseníku 28 6 103,95
  Celkem 19 199,04
Lesní vegetační stupně

Na LS Hanušovice se nachází celkem 7 lesních vegetačních stupňů v následujícím členění:

Lesní vegetační stupeň Plocha v ha % z celku
3. dubobukový 33,26 0,17
4. bukový 2 509,70 13,07
5. jedlobukový 5 531,14 28,81
6. smrkobukový 6 847,52 35,67
7. bukosmrkový 2 966,35 15,46
8. smrkový 1 267,95 6,60
9. klečový 43,12 0,22
Celkem 19 199,04 100
Zastoupení cílových hospodářských souborů
(plocha porostní půdy dle LHP)
Cílový HS Název Plocha (ha)
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště 63,21
02 Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace 1 487,00
03 Lesy v klečovém lesním vegetačním stupni 118,91
29 Olšová stanoviště na podmáčených půdách 76,14
41 Exponovaná stanoviště středních poloh 326,93
45 Živná stanoviště středních poloh 1 167,98
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh 3 537,21
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh 4 718,85
55 Živná stanoviště vyšších poloh 4 481,30
57 Oglejená stanoviště vyšších poloh 368,95
71 Exponovaná stanoviště horských poloh 1 356,57
73 Kyselá stanoviště horských poloh 1 495,99
Celkem   19199,04
Zalesňovací úkol stanovený LHP dle jednotlivých druhů zalesnění:
1 Zalesnění na holině z těžby 103,68
2 Opakované zalesnění (vylepšení) 25,41
3 Zalesňovací úkol z umístěné těžby v LHP 838,45
4 Zalesnění na holině z nesouladu kultur (0z) 51,88
5 Zalesnění z podsadeb pod porostem 34,68
  ZALESNĚNÍ CELKEM 1 054,10

V dřevinné skladbě plošně i hmotově převažuje SM (81,21% plochy a 85,68% zásoby). Žádná jiná dřevina pak již nepřekračuje 10% zastoupení. Druhou nejvíce zastoupenou dřevinou je BK na 6,80% plochy, třetí pak MD na 2,73% plochy porostní půdy. 1% zastoupení překračují ještě BR (2,66%), KL (2,21%) a OL (1,68%). K zastoupení 1% se ještě blíží JD (0,69%) a JS (0,50%).

Celková maximální výše těžby

Určená jako součet všech těžeb stanovených podle platné legislativy tzv. etát činí 1 060 000 m3 hr.b.k. (na celou dobu platnosti LHP).

Pozemková držba LS Hanušovice podle současně platného LHP
Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa
Druh vlastnictví stát 19 592,83 ha
obec 0,00 ha
jiná právnická osoba 0,00 ha
fyzická osoba 0,00 ha

Ochrana přírody a krajiny

Dpo území LS Hanušovice zasahuje v její V části oblast Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

V rámci CHKO Jeseníky byla na území LHC Hanušovice vyhlášena zvláště chráněná území, zařazená do její 1. zóny. Jedná se o tato ZCHÚ:

  • Národní přírodní rezervace „Šerák – Keprník“
  • Přírodní rezervace „Pod Slunečnou strání“
  • Přírodní rezervace „Františkov“
  • Přírodní památka „Pasák“

Mimo oblast CHKO Jeseníky jsou vyhlášeny tato zvláště chráněná území:

  • Národní přírodní rezervace „Králický Sněžník“
  • Přírodní památka „Chrastický hadec“

Dále pak Natura 2000 jako soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště na území Evropské unie (dále jen EU). Na základě směrnice Rady 79/409/EHS z 2.dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků, byly na území ČR v rámci soustavy NATURA 2000 vyhlášeny tzv. Ptačí oblasti. Do území LHC Hanušovice zasahují Ptačí oblast „Králický Sněžník“ a Ptačí oblast „Jeseníky“.

Během platnosti LHC Hanušovice bylo schváleno několik nových Evropsky významných lokalit (EVL), které se buď zčásti, nebo celé rozkládají na LS Hanušovice:

  • EVL „Rychlebské hory – Sokolský hřbet“
  • Přírodní památka „Rašeliniště na Smrku“
  • Přírodní památka „Poláchovy stráně – Výři skály“
  • Přírodní památka „Pod Rudným vrchem“